De stichting

De stichting Het Hof van Eden is een centrum voor klassieke regeneratie en reproduktie techniek. Het bezit de meest geavanceerde en breedst georiënteerde collectie gebruiksgewassen van Europa. De levende collectie groeit nog dagelijks en dient onder andere als basis voor onderzoek naar de levende rijkdom die deze aarde herbergt, ontwikkelings- samenwerking, publieksvoorlichting over biologische diversiteit en teelt onderzoek van nieuwe gewassen.

Deze levende genenbank is gelegen aan de Koningsweg even buiten Utrecht. Op twee locaties aan de Koningsweg worden 30.000 variëteiten van gebruiksgewassen en zeldzame (landbouwhuis-)dierrassen in stand gehouden. Het Hof van Eden heeft een dependance in Ibiza waar, onder andere, een aantal gewassen worden vermeerderd. Via contacten over de hele wereld vindt een uitwisseling van planten materiaal plaats. Als non-gouvernementele organisatie (NGO) geeft het Hof van Eden in Nederland invulling aan de taken die voortvloeien uit de ondertekening van het Biodiversiteitsverdrag, het verdrag van Rio en de EG-bepalingen met betrekking tot de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw.

Stichting Het Hof van Eden

fiscaal nummer: 803093718
KvK te Utrecht: 30082845

Postbus 636 (correspondentieadres)
3500 AP Utrecht
tel. 030-2516941

Bestuurssamenstelling
voorzitter: dhr. A.J.F. Lieberwerth
penningmeester/secretaris: mevr. E.A. Stolk
bestuurslid: dhr. T.R.M. Kuiper

Beleidsplan van Stichting Het Hof van Eden

De werkzaamheden van de Stichting

De stichting houdt zich bezig met het op zowel nationaal als internationaal vlak wekken van belangstelling voor gebruiksgewassen uit de hele wereld, zonder winstoogmerk.

In de praktijk komt dit neer op de volgende kernactiviteiten:

 • Het vergaren en verspreiden van informatie over gebruik en teelt van gewassen en daaraan gerelateerde maatschappelijke aspecten.
 • Het verwerven, beheren en uitwisselen van zaden en gebruiksgewassen.
 • Het verwerven en beheren van hiermee samenhangende goederen en financiële middelen.

 

De manier van fondswerving

Door het breed georiënteerde karakter van de Stichting is het tot nu toe moeilijk gebleken fondsen te werven. De meeste fondsen zijn namelijk gericht op slechts één van de vele terreinen waarop de Stichting actief is. Zo voelt een fonds gericht op bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking zich niet geroepen een stichting te financieren die zich daarnaast ook bezighoudt met biodiversiteit. Desondanks zijn er soms fondsen bereid gebleken tijdelijke, losse projecten te financieren. Jammer genoeg betrof dit nooit de kernactiviteiten van de Stichting.

 

De manier van beheer, besteding en uitkering van vermogen

Omdat de Stichting geen vermogen heeft, is dit momenteel niet aan de orde. Mochten we in de toekomst vermogen kunnen vergaren, dan zal de Stichting deze middelen inzetten om de kernactiviteiten uit te breiden.

Alles omtrent de kernactiviteiten van de Stichting gebeurt in eigen beheer en de bestuursleden en vrijwilligers worden niet betaald uit de middelen van de Stichting. Daarom zijn er weinig onkosten en komt veruit het grootste deel van eventueel beschikbare financiën ten goede aan de kernactiviteiten.

 

Beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen beloning.
 • De medewerkers werken op basis van vrijwilligheid en krijgen hiervoor geen vergoeding.

 

Doelstelling - Het doel van de stichting is:

 1. het wekken van de mensheid in het algemeen en in het bijzonder haar belangstelling voor gebruiksgewassen uit de hele wereld
 2. het verduidelijken van de samenhang tussen gebruik en teelt van gewassen en ekomoniese-, sociale-, gezondheids- en milieuaspekten
 3. het verwerven en beheren van zaden en gebruiksgewassen van over de hele wereld
 4. het verwerven en beheren van passende roerende- en onroerende goederen en financiële middelen voor de teelt van de beheerde gewassen, de verspreiding van deze gewassen en verspreiding van de kennis over deze gewassen, hun teelt en hun economische-, sociale-, gezondheids- en milieuaspekten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013

 • De gebruikelijke activiteiten zoals het zaaien, poten, verzorgen en oogsten van de gewassen.
 • Het verzorgen van de zaden en het pootgoed en het onderhoud aan de grond en de opstallen.
 • Uitwisseling van zaden en pootgoed.
 • De voorzitter van onze stichting heeft dit jaar diverse lezingen en voordrachten gegeven.
 • Er zijn dit jaar enkele nieuwe vrijwilligers bij onze stichting komen werken.

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over 2013 wordt in het eerste kwartaal van 2014 opgesteld en dan hier toegevoegd.